©2020 Stratford Playhouse - Stratford High School, Houston, Texas